Public Health Dentistry


Alumni


2014-2017: Dr Aditi Hegde & Dr Ankita Gupta
2015-2018: Dr Dukkireddy Divya & Dr Shriram Kulkarni
2016-2019: Dr Mahesh PC & Dr Cyriac Philip
2017-2020: Dr Gayathri & Dr Sreedhar
2018-2021: Dr Ashitha Alex
2019-2022: Dr Prashanth MJ & Dr Vinay Kumar DR

Dr. Aditi

Email id: hegde.aditi.91@gmail.com

Location: Delhi

Dr. Ankita Gupta

Email id: ankita26gupta88@gmail.com

Location: Bhopal