Oral Medicine and Radiology


Alumni


.
S.No Year Name
1. 2006-2009 Dr. Sanjay C J
Dr. Rachana Kaul
2. 2007-2010 Dr. Shilpa Keshav
Dr. Kiran Agarwal
3. 2008-2011 Dr. Ramya
Dr. Ammeerunnisa
4. 2009-2012 Dr. Keerthi
Dr. Preethi
5. 2010-2013 Dr. Deepa V
Dr. Satyendra
6. 2011-2014 Dr. Santhosh N
Dr. Hanock Kumar
7. 2012-2015 Dr. PrabhavatiBenakanal
Dr. RituTiwari
Dr. NehaRaikar
Dr. Rashmi K J
8. 2013-2016 Dr.Elavarasi P
Dr. Pankaj Gupta
Dr. Sivasankari
Dr. AbhishekDubey
9. 2014-2017 Dr. R L KatyayaniKastala
Dr. Chithra
Dr. Janavi BR
Dr. Shanila Abdul Majid
10. 2015-2018 Dr. Garima K
Dr. Alekhya K
Dr. Rounaque Saba
Dr. Soujanya K
11. 2016-2019 Dr. Rose Maria
Dr. Bhargavi B
Dr. Ancy K
12. 2017-2020 Dr. Shambu Sharan Yadav
13. 2018-2021 Dr. Sonika KV
Dr. Nancy Raja
Dr. Vaishali H
14. 2019-2022 Dr. Farzana
Dr. Mohan Raj V
15. 2020-2023 Dr. Sindhu P
Dr. Soraisam Bidyapati Devi

Alumni Testimonials

FB Page- Department of Oral Medicine and Radiology, DSCDS(@omrdscds)
WWW.FACEBOOK.COM/https://www.facebook.com/omrdscds/