live

  • Maxillofacial
  • Welcome to Oral and Maxillofacial Surgery
  • Welcome to Oral and Maxillofacial Surgery

S.No Year Name
1. 2006-2009 Dr. M.S.P.S.Sundaravel
Dr. Veena Ramu
2. 2007-2010 Dr. Vinod Rangan
Dr. Rashi Sharma
3. 2008-2011 Dr. A.Chris Deepak
Dr. Vimlesh Sahu
4. 2009-2012 Dr. Kiran Prakash Mallya
Dr. Amit Gupta
5. 2010-2013 Dr. Dr.Sunil Kumar Mall
Dr. Ashford Lidiya George
6. 2011-2014 Dr. Honey Verma
Dr. Shilpa Chikanna
7. 2012-2015 Dr. Shashant Kumar Gupta
Dr. Alfred Joseph Ravikumar
8. 2013-2016 Dr. Prithviraj Kalakunta
Dr. Nathiya B
9. 2014-2017 Dr. Madhukar Natekar
Dr. Archana G Panicker
10. 2015-2018     Dr.Himanshu Champaklal Soni
Dr.Ksh Sabani Chanu